تولید انواع فن ضد انفجار در شرکت الکترو سامانه الوند

نیمه دوم سال ۹۸در این شرکت تولید انواع فن ضد انفجار راه اندازی شد. بنا به اظهار مدیر عامل شرکت مهندس مرادی در راستای پاسخ به نیاز صنعت تهویه مطبوع بخصوص در بخشهای نفت و گاز – پتروشیمی- مواد غذایی این نوع فنها در شرکت داخلی سازی شده وکشور از واردات این نمونه فن بی نیاز میگردد. واز خروج ارز جلوگیری مینماید